FEST TRAVEL - SEYAHAT SAĞLIK ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR


  ERGO Sigorta A.Ş. Seyahat Sigortası Özel Şartları  

ERGO Sigorta A.Ş. Seyahat Sigortası Özel Şartları
1. SİGORTA KONUSU VE KAPSAMI
Sigortacı, iş bu sigorta ile Sigortalı ve/veya Sigortalıların, önceden mevcut olmayan, Sigorta
Sözleşmesi/Poliçe dönemi içerisinde seyahat esnasında oluşabilecek ciddi kaza, beklenmedik ve
ani rahatsızlıklara ilişkin harcamaları, seyahat dönemi içerisinde Poliçe, Seyahat Sağlık Sigortası
Genel Şartları (“Genel Şartlar”) ve bunlara ek olarak kabul edilen işbu Özel Şartlar ile Teminat
Tablosundan (“Teminat Tablosu”) Poliçede yer alan teminatları, limitler ve ödeme oranları
dâhilinde güvence altına alır.
365 gün süreli yıllık seyahat sigortası planları bir seyahatin uzunluğu 42 günü aşmamak kaydıyla
poliçe dönemi içerisinde toplam 150 seyahat gününü güvence altına alır.
İşbu Sigorta, sadece özel amaçlı seyahat ile sınırlı olarak teminat sağlamakta olup, iş amaçlı
seyahat için güvence vermez.
2. SİGORTA TANIMLARI
2.1. MEVCUT RAHATSIZLIK/HASTALIK
Poliçenin tanzim tarihi öncesine dayanan teşhis edilmiş olsun ya da olmasın ve/veya diğer bir
sigorta sözleşmesi kapsamında beyan edilmiş olsun veya olmasın, poliçe tanzim veya kayıt
tarihinden önce sigortalının ilaç, tavsiye ya da tedavi aldığı veya sigortalının belirtilerini yaşamakta
olduğu ya da farkında olduğu herhangi bir hastalık, mevcut hastalığın akut alevlenmesi,
rahatsızlık ya da yaralanmadır. (örneğin: Böbrek yetmezliği nedenli diyaliz, mevcut kanserin
nüksü veya mevcut hastalığa bağlı genel durumun bozulması)
2.2. OFAC ve YAPTIRIMLAR KLOZU
Herhangi bir ticari veya ekonomik yaptırım ya da diğer yasalar ve mevzuat uyarınca, hasar
tazminatı ödenmesi dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, sigorta teminatı sağlanması
yasaklanmışsa, işbu sigorta geçerli olmayacaktır. Bu poliçenin diğer hüküm ve şartlarında
herhangi bir değişiklik yoktur. İşbu poliçenin sunduğu teminat, menfaat veya hasar ödemesinin
Birleşmiş Milletler Kararlarını ya da Avrupa Birliği, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ticari ve
ekonomik yaptırımlara ilişkin kanun ve düzenlemelerini ihlal etmesi durumunda, söz konusu
teminat, menfaat veya hasar ödemesi hükümsüz ve geçersiz kalacaktır.
Yaptırıma tabi ülkelerin güncel listesine http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk linkinden
ulaşabilirsiniz. Bunlarla ilişkili ya da bunların sonucu veya bunlarla doğrudan veya dolaylı
bağlantılı olarak ortaya çıkacak hasarlar Poliçe teminatı dışında olup Şirket'in bu tür hasarları
ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik
Devletleri tarafından yaptırım uygulanan ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kişiler ve
menşeli şirketlerin, bu sigorta sözleşmesinde bastan itibaren veya sonradan herhangi bir şekilde
hak sahibi olmaları mümkün değildir. Bu ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kişiler ve
menşeli şirketlerin, bu poliçede sigorta ettiren, sigortalı, rehinli alacaklı veya sair surette hak sahibi
olarak gösterilmiş olması halinde veya sigorta konusu menfaat sonradan kendilerine ait olmaya
başlamış veya herhangi bir şekilde sigortadan doğan haklar kendilerine hangi şekilde olursa olsun
devredilmiş veya intikal etmiş bulunduğu takdirde dahi, sigorta şirketi her türlü teminat sağlama
ve ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olur ve hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2.3. KAZA
Sigortalının, ani veya harici bir hadisenin tesiri ile ve kendi iradesi dışında ölmesi veya cismani
bir arızaya maruz kalmasıdır.
2.4. CİDDİ HASTALIK
Beklenmedik ve aniden ortaya çıkan, mevcut rahatsızlık tanımına uymayan veya önceden mevcut
olan bir hastalığın ani alevlenmesi veya tetiklemesi ile oluşmamış, doktor tarafından tanı ve/veya
tedavisi gerekli olan hastalık anlamına gelmektedir.

2.5. TIBBİ ACİL DURUMLAR
Olayın meydana gelmesini takip eden en erken dönemde, en yakın sağlık kurumuna
başvurulmasını gerektiren, ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kurumuna
nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen
durumlardır. Tıbbi acil durum olarak öngörülen durumlar şuur kaybına neden olan her türlü durum,
akut miyokart enfarktüsü (kalp krizi), ölümcül aritmiler, malign hipertansif krizler, zehirlenmeler,
trafik kazası, ani felçler, astım krizi, akut solunum yetmezlikleri ve solunum yoluna yabancı
cisim kaçması, yüksek ateş (39,5°C ve üzeri), ciddi alerji, anafilaktik tablolar, akut batın,
yüksekten düşme, travma sonucu oluşan kırık, yaralanma ve uzuv kopması, menenjit, ansefalit,
beyin apsesi, elektrik çarpması, ciddi göz yaralanmaları, renal kolik, suda boğulma, donma,
sıcak/güneş çarpması, ciddi yanıklar, diyabetik ve üremik koma, genel durum bozukluğunun eşlik
ettiği diyaliz hastalığı, akut masif kanamalardır. Bu listede sayılmayan diğer hallerde, Sağlık
durumunun aciliyet teşkil edip etmediği, ayrıca Sigortacının kabul ve onayına tabidir.
2.6. YURTDIŞI
Sigortalının 6 ayı aşan sürelerle daimi olarak ikamet ettiği ülkenin resmi sınırları dışındaki yerleri
ifade eder.
2.7. TIBBİ GEREKLİLİK
Yerli veya yabancı otoritelerden (uzmanlık dernekleri, meslek kuruluşları, Amerikan Gıda ve İlaç
Dairesi ("FDA"), Avrupa normlarına uygunluk (“CE”), tıp fakültelerinin ilgili kürsü bilim kurulları,
Sağlık Bakanlığı) en az birisi tarafından kabul görmüş tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine ve
kabullere göre, doktor tarafından ilgili hastalık ve/veya rahatsızlık için yapılacak tıbbi
uygulamanın, hastalığın ve/veya rahatsızlığın tanı ve/veya tedavisi için ilgili, etkili ve gerekli
olmasıdır. Tanı ve/veya tedaviyi üstlenen dâhil herhangi bir doktor tarafından “tıbbi gereklilik”
kararı verilmiş olması, tek başına işbu Sigorta Sözleşmesi anlamında tıbbi gerekliliğin oluştuğunu
göstermez, bu konuda Sigortacı tarafından tayin edilen doktor tarafından bu tıbbi gerekliliğin
onaylanması gerekir.
2.8. SİGORTA / TARİFE PRİMİ
Sigortacının hem geçmiş yıllar sigortalılık sürelerinde ve hem de içinde bulunulan sigorta
sözleşmesi süresi içinde Sigortalıya yapmış olduğu hasar ödemeleri ile tarifelerin hazırlanması,
sigorta sözleşmelerinin düzenlenmesi, tarife primlerinin tahsil edilmesi, personel ve ilgili diğer
giderler, sigorta aracılarına aracılık faaliyetleri dolayısıyla ödenen ücretler veya Sigortacı
tarafından yapılan istihsal harcamalarını da dikkate alarak aktüeryal prensipler doğrultusunda;
her dönem, yaş ve cinsiyet için Sigortacı tarafından belirlenecek standart primi ifade eder.
2.9. SİGORTACI
ERGO SİGORTA A.Ş.’yi ifade eder.
2.10. SİGORTA ETTİREN
Sigorta sözleşmesini yapan ve sigorta sözleşmesinden doğan borç ve yükümlülükleri yerine
getiren özel/tüzel kişidir.
2.11. RİSK
Tarafların isteği ve kontrolü dışında oluşan, gelecekte ortaya çıkması ihtimali bulunan ani ve
beklenmedik bir olaydır.
2.12. POLİÇE
Sigortacı tarafından imzalanarak Sigortalıya/sigorta ettirene verilen, tarafların sigorta
sözleşmesinden doğan hak, yükümlülük ve borçlarını gösteren yazılı ispat vasıtasını ifade eder.
2.13. TEMİNATLAR
Sigortacının, Sigorta Sözleşmesi/Poliçe çerçevesinde Sigortalıya verdiği sigorta konusu
teminatları ifade eder. Sigorta Sözleşmesi yürürlüğe girdikten sonra ve tarafların karşılıklı
mutabakatı olmadan teminatlar değiştirilemez.
2.14. MUAFİYET / SİGORTALI PAYI
Poliçe kapsamında gerçekleşen bir tazminat talebini sigorta sözleşmesi gereği sigorta şirketi
tarafından karşılanmayan, seyahat sigorta sertifikasında belirtilen oranda sigortalı üzerinde kalan
kısımdır.

2.15. SEYAHAT ŞİRKETİ
Havayolu-karayolu veya denizyolu taşımacılığı konularından bir tanesinde veya hepsinde birden
faaliyet gösteren, paket turlar veya tek hizmet bileşenli turlar oluşturan, turizm ve seyahat amaçlı
konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence hizmetleri görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü
kendisi veya diğer seyahat şirketleri ve acenteleri vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kurum veya
kuruluşu ifade eder.
2.16. REZERVASYON
Sigortalının turizm ve seyahat amaçlı konaklama, spor ve eğlence hizmetlerini satın almak üzere
önceden yer ayırtması işlemini ifade eder.
2.17. POLİÇE TANZİM TARİHİ
Poliçenin acente tarafından başvurusunun yapılıp sigortacının üretim sistemine girişinin yapıldığı
poliçe sertifikası üzerindeki otomatik tarihi ifade eder.
2.18. POLİÇE SÜRESİ
Poliçe başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasındaki süredir.
2.19. SEYAHAT İPTALİ İÇİN EK TEMİNAT SÜRESİ
Seyahat iptali teminat süresi poliçe tanzim tarihi ile poliçe başlangıç tarihi arasındaki süreyi ifade
eder. Teminat kapsamında seyahat iptal teminatı olan sigorta planlarına dair poliçe/sertifika,
seyahat rezervasyonu yapıldığı andan itibaren en geç 7 gün içerisinde düzenlenmek zorundadır.
Aksi halde bu teminat geçersiz olacaktır.
2.20. YAKINLAR
Sigortalının yakınlarını ifade eder; eş, aynı ikametgâhta kayıtlı hayat arkadaşı, üvey ebeveynler,
sigortalının evlat edinilen çocukları dâhil çocukları, annesi ve babası, kardeşleri, torunları,
büyükanne ve büyük babası, kardeşlerinin çocukları (yeğenler), dayısı, amcası, halası ve
teyzesidir. Yine sigortalının eşinin annesi ve babası, kardeşleri (Kayın, baldız, görümce), büyük
annesi ve büyük babası, sigortalı eşinin çocukları ve/veya anne ve babasına bakmakla yükümlü
ve sigortalı/belgelendirilebilir olarak çalışan bakıcıları yakınlar olarak kabul edilir. İş bu teminata
hak kazanan sigortalının birlikte seyahat ettiği, aynı odayı paylaşmaları halinde akrabalık durumu
aranmaksızın maksimum üç sigortalı kişi ( sigortalı ve aynı odada konaklayan diğer iki kişi)
teminata hak kazanır. Bakıcı; Sigortalının 1.derece kan veya sıhrî bağı olan bakıma muhtaç
yakınlarına bakan kişilerdir.
3. TEMİNATLAR
3.1. ASGARİ TEMİNATLAR
3.1.1. TIBBİ TEDAVİ GİDERLERİ
Sigortalanmış seyahat sırasında ani ve beklenmedik bir şekilde meydana gelen ciddi hastalık
veya kaza durumunda sigortacı, yurtdışında tıbbi tedavi giderlerini, ameliyatlar dâhil olmak üzere
hastanede yatarak tedavileri, ayaktan tedavileri, ilaçları, her sigortalanmış olay için poliçede
belirtilen toplam limite kadar basit veya geçici dolgular ve protezlerin ve takma dişlerin tekrar işlev
görmelerine yönelik onarım işlemleri dâhil olmak üzere acının dindirilmesine ilişkin acil diş
tedavisi, tıbbi amaçlı nakil, poliçe konu ve kapsamında teminat limitleri dâhilinde karşılar.
Sigortalının hareket etmesi mümkün olmadığı durumlarda poliçe bitiş tarihten itibaren 30 gün
daha tıbbi tedavi masrafları teminat limitleri dâhilinde ödenecektir.
Profesyonel olarak icra edilmemesi ve her türlü yarış ve/veya turnuvalarda olmaması koşuluyla
kayak yaralanmaları da tıbbi tedavi giderleri kapsamı dâhilindedir. Hastanede yatma süresi 5
günden fazla sürmesi ve yurda naklinin tıbben mümkün olmaması durumunda Sigortacı,
Sigortalının bir yakının tedavinin gerçekleştirildiği hastaneye gidişi ve daha sonra ikamet yerine
geri dönüşü için bir yolculuk organize edecek ve ilgili ulaşım masraflarını karşılayacaktır.
Sigortacı, Sigortalının seyahat sırasında hastalık, kaza sonrasında hayati tehlike gösteren acil
durumlarda, yerinde müdahale ve/veya en yakın sağlık kurumuna hava ve/veya karayoluyla nakli
için Sigorta Sertifikası üzerinde belirtilen “Acil Hizmet Hattı”nı araması koşulu ile bu hizmeti sunar.
Sağlık durumunun aciliyet teşkil edip etmediği ve talebin sigorta sözleşmesi kapsamında olup
olmayacağı Sigortacı tarafından değerlendirilecektir. Sigortacı tarafından tayin edilmiş bir doktor
vasıtasıyla, tedaviyi gerçekleştiren hastane doktorlarıyla ve gerekli olması durumunda
Sigortalının ülkesindeki doktorla temas kurulacak, söz konusu doktorlar arasında bilgi alışverişinin
gerçekleşmesi sağlanacaktır. Talep edilmesi durumunda; Sigortacı, Sigortalının yakınlarına
haber verilmesini sağlayacaktır. Sigortacı, teminat kapsamına giren bir durum nedeniyle oluşan
tedavi giderlerini Tıbbi Tedavi Giderleri Teminatında belirtilen limit ve koşullar dâhilinde
ödeyecektir. Sigortalının sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu
uygulanan tedavisinin bir parçası olarak, vücuda dıştan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi
amaçlarla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel atel, elastik bandaj, ortopedik bot, korse, varis çorabı,
boyunluk, dizlik, bileklik, aerochamber, yürümeye yardımcı araçlar, tekerlekli sandalye gibi tıbbi
malzemeler ile yanık veya yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemeler bu teminat kapsamında
teminat tablosunda belirtilen limit ve ödeme yüzdesi dâhilinde karşılanır.
3.1.2. TIBBİ AMAÇLI NAKİL / ÜLKEYE GERİ DÖNME
Sigortacı, Sigortalının yurtdışındaki hastaneye tedavi amaçlı ve tedavi sonrası gezi sırasında
konakladığı yere ya da yurduna kara ambulansı, hava ambulansı ile tıbbi nakil poliçe kapsamı ve
teminat limitleri dâhilinde karşılar. Sigortacı, Sigortalının naklinin tıbbi bakımdan mümkün olması
durumunda, ikamet yerine veya ikamet ettiği yerin en yakınındaki uygun bir hastaneye, tıbbi
naklini organize edecek, bununla ilgili masrafları Tıbbi Tedavi Giderleri Teminatında belirtilen limit
ve koşullar dâhilinde ödeyecektir. Naklin Kara ambulansıyla taşınması uygun değilse, Sigortalının
nakli Sigortacının onay vermesi kaydıyla hava ambulansı ve/veya hava taşımacılığı ile sağlanır.
Sigortacı, Sigortalının hareket etmesinin mümkün olmaması nedeni ile sigortalanmış seyahatin
sona ermesi itibarı ile tıbbi amaç doğrultusunda geri dönüş seyahatinin yapılması gerekirse,
sigortalanmış olayın meydana gelmesinden itibaren 30 günü geçmemesi koşulu ile Sigortalının
hareket etmesi mümkün olduğu tarihe kadar tıbbi tedavi masraflarını teminat limitleri dâhilinde
ödeyecektir.
Sigortacı, Sigortalının seyahati sırasında kaybetmiş olduğu ilaçlara ihtiyaç duyması halinde ve
bulunduğu şehirde bu ilaçların bulunmaması koşuluyla, ikame ilaçların sağlanmasını organize
edecek, bunları Sigortalıya gönderecek ve gönderim masraflarını karşılayacaktır. Sigortalı, ilaçla
ilgili hesabın kendisine verilmesinden itibaren 1 ay içinde ikame ilaçların bedelini Sigortacıya geri
ödemek zorundadır.
3.1.3. VEFAT HALİNDE CENAZENİN YURDA NAKLİ
Sigortacı, Sigortalı seyahat sırasında vefat ederse ülkesinde defnedilmesi için geri getirilmesini
organize edecek ve bununla ilgili masrafları Tıbbi Tedavi Giderleri Teminatında belirtilen limit ve
koşullar dâhilinde ödeyecektir.
3.1.4. ASGARİ TEMİNATLARA DAİR İSTİSNALAR
Genel Şartlar 9. Maddesindeki Genel İstisnalar saklı kalmak koşulu ile aşağıda belirtilen durumlar
sigorta teminatlarının kapsamı dışındadır:
3.1.4.1. Hamilelik, doğum ve bunlarla ilgili komplikasyonlar ve hamileliğin kendi isteğiyle sona
erdirilmesi, doğum öncesi bakım veya kürtaj. Ancak hamile kadın 38 yaşından küçük ve hamilelik
30. haftasını tamamlamamış ise hamilelik ve sonuçları olayların normal gidişatından ciddi şekilde
sapma göstermesi durumunda anne ve/veya çocuk için acil yaşamsal tehdit oluşturan riskleri
bertaraf etmek için gerekli olan tıbbi tedavi masrafları teminat limiti dâhilinde ödenir.
3.1.4.2. Epilepsi (sara), psikolog, pedagog ve danışmanlık hizmetleri, psikoterapi gerektiren
durumlar, psikiyatrik hastalıklar, demansiyel (bunama) sendromlar, demansın birlikte bulunması
durumunda demiyelinizan,
3.1.4.3. HIV pozitifliği ile ilgili yapılan kontrol mahiyetindeki her türlü test, laboratuvar incelemeleri
ve gerekli tedaviler ile HIV’in sebep olacağı AIDS vb. hastalıklara dair yapılan harcamalar,genital
herpes, genital ve anal papillomatöz lezyonlar (siğiller, kondiloma aküminata), genital ve anal
molluskum kontagiosum, , sifiliz ve her türlü cinsel yolla bulaşan hastalıklar
3.1.4.4. Doktor dışındaki her türlü sağlık personeli (pedagog, psikolog, diyetisyen, özel hemşire,
solunum terapisti, fizyoterapist ve diğer yardımcı sağlık personeli) tarafından yapılan her türlü
işlemler,
3.1.4.5. Sağlıklı yaşam koçu, ayurveda, homeopati, alternatif tedavi, mezoterapi, anti-aging, diyet
ve zayıflama konularında uzman olarak tanınan ve/veya bunlardan herhangi birinin şirketin
faaliyet belgesinde yer aldığı doktor veya sağlık merkezlerinden gelen tüm sağlık harcamaları,
3.1.4.6. Meslek hastalıkları, asbestozis, silikozis, silikotuberkülozis hastalıkları, işyerinde bulunan
asbest, alüminyum, cıva, kadmiyum, kurşun, kromiyum, manganez, arsenik, fosfor, berilyum,
vanadium, talium, ağır metal, nikel, talaş, kimyasal maddeler, işyeri ortamında bulundurulan virüs
ve benzeri biyolojik canlılar, işyerinde maruz kalınan radyasyon ve mekanik ajanların etkisi ile
ortaya çıktığı rapor edilen hastalıklar, askerlik görevi sırasında meydana gelen olay ve kaza
nedenli tüm rahatsızlık/hastalıklar.
3.2. EK TEMİNATLAR
3.2.1. SEYAHATİN İPTALİ TEMİNATI
3.2.1.1. Konusu
İşbu teminat, sigortalanmış gezi için rezervasyon yaptırıldığı sırada öngörülemeyen, ancak
hemen sonrasında gerçekleşen Sigortalının ya da yakınlarının ölüm, ciddi yaralanma,
beklenmedik ciddi hastalık; poliçenin tanzim tarihinden sonra öğrenilen ve ilk 8 hafta içinde olan
gebelik nedeniyle veya diş hariç bir protezin kırılması; Sigortalının evinde ya da iş yerinde yangın,
patlama, fırtına, yıldırım düşmesi, toprak kayması olaylarının meydana gelmesi, bir üçüncü kişinin
suç oluşturan eylemi neticesinde meydana gelecek mala yönelik zarar, ticari nedenlerle işveren
tarafından beklenmedik şekilde işten çıkarılma sonucunda işsiz kalma, rezervasyon yaptırıldığı
tarihte söz konusu kişinin işsiz olarak kayıtlı olması kaydıyla işe girme durumu, seyahate çıkılacak
tarihe isabet eden bir sefer görev emri veya tanık /bilirkişi atanma daveti alınması neticesinde
rezervasyonun iptal ettirilmesi durumunda poliçede belirtilen sigorta limitleri dâhilinde ve Seyahat
İptal teminatı süresi içinde güvence verir.
Seyahatin yapılacağı ülkeye dair gerekli olan vize için, ilgili ülke büyükelçiliği/konsolosluğuna vize
başvurusunda bulunması sonrasında, vize talebinin seyahatin başlangıç gününden önce
reddedilmesi işbu teminat kapsamında değerlendirilir
3.2.1.2. Özel istisnalar
Genel Şartlar 9. Maddesindeki Genel İstisnalar saklı kalmak koşulu ile aşağıda belirtilen durumlar
sigorta teminatlarının kapsamı dışındadır:
a. Vize başvurusunun, başvuru aşamasında reddedilmesi, (Başvuru sürecinin başlatılmaması)
b. Vize başvurusunun sigorta ettiren tur operatörünün ek hizmet olarak sağladığı yetkili vize ofisi
aracılığıyla yapılmaması, münferiden yapılmış olması,
c. Son üç ay içerisinde gerek münferit gerekse aracı kurumlarla yapılan vize başvurularında
alınmış vize reddinin bulunması,
d. Vize başvurusu için ilgili konsolosluk tarafından talep edilen evrakın eksiksiz ve talep edildiği
şekilde sunulmamış olması,
e. Vize başvurusu yapacak kişinin hükümlü, sakıncalı veya şüpheli statüsünde olması,
f. Vize başvurusunun, gezinin coğrafi alan bölümünde belirtilen ülkenin konsolosluğuna
yapılmamış olması,
g. Vize başvurusu yapacak kişiye ait pasaportun daha önce herhangi bir nedenle, vize başvurusu
yapmaya uygun olmadığına dair bir ibareye sahip olması, vize reddi almış olması,
h. Hükümetlerin beklenen veya beklenmeyen bir nedenle vize işlemlerini etkileyen değişiklik ve
düzenlemeleri, kamu otoritesi tasarrufları, siyasi nedenlere bağlı tasarruflar,
i. Vize merciinin (Konsolosluk ve/veya toplama merkezleri) vize başvurusu öncesinde veya
sonrasına denk gelecek şekilde beklenen veya beklenmeyen bir nedenle kapalı olması,
j. Vize başvurusunun sigortalanan seyahatin başlangıcından en az 10 iş günü, ilgili
konsolosluğun bundan daha uzun bir süre belirtmesi halinde öngörülen süreden önce yapılmamış
olması,
k. Piyasa teamülleri gereği başvuru sonucunun olumsuz olacağının açıkça bilinmesine rağmen,
vize başvurusunda bulunulması,
l. Sigorta sözleşmesi başlangıç tarihinden önce var olan mevcut rahatsızlık/hastalıklar veya
maluliyetler ile ilgili tanı ve/veya tedavi yapılmış olsun veya olmasın her türlü rahatsızlık,
m. Aile Sağlık Merkezi ve iş yeri hekimi raporları.
3.2.2. SEYAHATİN YARIDA KESİLMESİ TEMİNATI
Sigorta konusu seyahatin Sigortalının ya da yakınlarının ölüm, kaza sonucu ciddi yaralanma,
beklenmedik ciddi hastalık sonucu planlandığı şekilde tamamlanamaması durumunda,
a. Dönüş yolculuğunun ek konaklama dâhil harcamalarını,
b. Kullanılmayan hizmetlerin bedelini,
c. Seyahat grubuna ulaşım için gerçekleştirdiği masrafları
Yukarıdaki sırayla yapılacak ödemelere göre,
 Dönüş yolculuğunun ek konaklama dâhil harcamalarını, rezervasyon yapılan tür ve
standartlarla örtüşecek şekilde;
 Kullanılmayan hizmetlerin bedelini, dönüş seyahati masrafları düşüldükten sonra,
rezervasyon tür ve standartlarıyla örtüşecek şekilde;
 Seyahat grubuna ulaşım için gerçekleştirdiği masrafları, en fazla, kullanılmamış hizmetin
bedelinden dönüş masraflarının düşülmüş tutarı kadar poliçede belirtilen limitler dâhilinde
güvence altına alır
3.2.2.1. Özel İstisnalar
Genel Şartlar 9. Maddesindeki Genel İstisnalar saklı kalmak koşulu ile aşağıda belirtilen durumlar
sigorta teminatlarının kapsamı dışındadır:
1. Sigortalının seyahatinin ana amacını yerine getiremeyecek durumda olmaması halinde el
ve parmaklardaki burkulma ve kemik bağ dokusu incinme ve yaralanmaları,
2. Seyahatin planlı süresinin dışında kalan kullanılamayan seyahat günleri teminat kapsamı
dışındadır.
3.2.3. SEYAHATİN GECİKME TEMİNATI
Sigortacı sigortalının satın aldığı sigortalı seyahat paketine dâhil “toplu taşıma araçlarıyla
sağlanan” ulaşım hizmetlerindeki gecikmeler sonucunda maruz kaldığı masrafları poliçede
belirtilen limit dâhilinde ödeyecektir.
3.2.3.1. Gidiş ve Dönüş Yolculuğunda Gecikme Teminatı
Sigortalının toplu taşıma araçlarında yaşanan gecikme nedeniyle varış noktasına en az üç saat
geç varması ve bu sebeple satın aldığı seyahat paketine dâhil aktarmalı uçuşunu kaçırması
halinde yiyecek, konaklama ve gidiş ve/veya dönüş seyahatinin ek masraflarını asli
rezervasyonundaki tür ve standartlarla örtüşecek şekilde Sigortalı olay başına poliçede belirtilen
teminat dâhilinde ödeyecektir. Kötü hava koşullarından kaynaklı gecikmeler kapsam dâhilindedir.
(Doğal afetler sonucu oluşan kötü hava koşulları kapsam dâhilinde değildir)
3.2.3.2. Tur programındaki gecikmeler
Sigortalının satın aldığı seyahat paketine dâhil toplu taşıma araçlarında yaşanan gecikme
nedeniyle varış noktasına en az üç saat geç varması ve bu sebeple yine satın aldığı seyahat
paketine dâhil aktarmalı uçuşunu kaçırması halinde yiyecek, konaklama ve gidiş ve/veya dönüş
seyahatinin ek masraflarını asli rezervasyonundaki tür ve standartlarla örtüşecek şekilde Sigortalı
olay başına poliçede belirtilen teminat dâhilinde ödeyecektir. Kötü hava koşullarından kaynaklı
gecikmeler kapsam dâhilindedir. (Doğal afetler sonucu oluşan kötü hava koşulları kapsam
dâhilinde değildir)
3.2.3.3. Özel İstisnalar
Genel Şartlar 9. Maddesindeki istisnalar saklı kalmak koşulu ile etrafı gezmek için yapılan
turlarda/gezilerde kullanılan kiralık arabalar, taksiler ve başka araçlar toplu taşıma aracı olarak
sayılmaz. Bu sigorta koşullarına göre toplu taşıma, insanların toplu olarak taşınmasına yönelik
ruhsatı olan bütün havayolu, karayolu ve suyolu araçlarını kapsamaktadır.
3.2.4. ÇOCUKLAR İÇİN DÖNÜŞ YOLCULUĞU TEMİNATI
Sigortacı, Sigortalının yanında seyahate katılan velayeti altında olsun veya olmasın 18 yaşın
altındaki çocukların Sigortalının vefatı, kaza geçirmesi ve hastalanması sonucunda nezaret siz
kalması halinde ülkeye dönmelerini sağlar. Sigortacı, ikamet yerine geri dönüş yolculuğunu
organize edecek ve bununla ilgili masrafları ödeyecektir.
3.2.5. AVANS HİZMETLERİ
Sigortacı, Sigortalının seyahat sırasında ödeme araçlarını hırsızlık veya gasp sonucunda
kaybederek mali sıkıntıya düşerse ve/veya Sigortalının bankasıyla 24 saat içinde irtibata geçmesi
mümkün değilse, teminat dâhilinde avans öder, kredi kartlarıyla ödeme yapılmasının
durdurulmasında ve ihbarında yardımcı olur. Seyahat belgeleri kaybedilirse, Sigortalıya poliçe
kapsam ve teminat limitleri dâhilinde teknik destek sağlar.
Sigortacı, Sigortalı tutuklanırsa veya tutuklanma tehdidinde bulunulursa, avukat, tercüman
bulunmasına yardımcı olur ve mahkeme masraflarının karşılanması için poliçe teminat limiti
dâhilinde avans ödenmesini sağlar.
Sigortalı seyahatin sona ermesinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde avans ücretini Sigortacıya geri
ödemekle yükümlüdür
3.2.6. ACİL MESAJLARIN İLETİLMESİ
Seyahat programında değişiklik olursa veya sigortalı acil bir durumla karşılaşırsa, Sigortacı
sigortalının talep etmesi üzerine yakınlarına ve işverenine durumu haber vermeye çalışacaktır.
3.2.7. ARAMA, KURTARMA, İYİLEŞTİRME MASRAFLARI TEMİNATI
Sigortalı bir kaza geçirir ve bu nedenle arama, kurtarma ve iyileştirme işlemlerine muhatap olursa,
Sigortacı bununla ilgili masrafları poliçe teminat limiti dâhilinde öder.
3.2.8. BAGAJ TEMİNATI
3.2.8.1. Bagaj kayıp ve hasarı teminatı
Sigortacı, seyahat esnasında Sigortalının yanında eşlik eden bagajın, üçüncü bir kişi tarafından
suç oluşturan eylem ve/veya ulaşım araçlarının maruz kaldığı kazalar nedeniyle kayıp ve hasarını
poliçe kapsamında ilgili teminat limiti dâhilinde değerlendirerek ödeme yapar.
Sigortalının yanında eşlik etmeyen bagajın, bir ulaştırma şirketinin veya konaklama sağlayan bir
şirketin nezaretindeyken ya da bir bagaj emanetindeyken kayıp ve hasarını poliçe kapsamında
ilgili teminat limiti dâhilinde değerlendirerek ödeme yapar.
3.2.8.2. Sigortalanan eşyalar
Sigortalanmış bagaj, Sigortalının seyahati için gerekli kişisel eşyaları, spor ekipmanları, hediyeleri
ve seyahat sırasında edindiği hediyelik eşyalarıdır.
3.2.8.2.1. Kaybolan veya tahrip olan eşyalar için bu tazminat talebi cari değer olacaktır. Cari
değer, genel olarak aynı türden ve kaliteden yeni eşyaların satın alınması için gerekli olan
tutardan sigortalanmış olan eşyaların durumunu ifade eden (yaş, yıpranma, kullanım, vs.) bir
tutarın çıkartılması sonucunda bulunan değerdir. Kayıp/Hasarlı Bagaj tazminat talebi ödemesi
yapılırken, bagajın kullanım süresi 1 yıldan az ise % 80, 1 yıl ise %70, 2 yıl ise %60, 3 yıl ise %50,
4 yıl ise %40, 5 yıl ise %30, 6 yıl ise %20, 7 yıl ise %10’u ödenir. 8 yıl ve üzeri yaştaki bagajın
kayıp ve hasar bedeli ödenmez. Ödeme yapılırken orijinal faturası bulunan belgeli eşyalara
yönelik tazminat talepleri dikkate alınarak yapılır. Fatura beyan edilmeyen vakalarda, nasıl
hareket edileceğini vakanın gerçekleşme şekline göre Sigortacı karar verir. Sadece bagajın
kendisinde hasar olması ve bagaj için yıpranma payı hesaplanmış olması halinde muafiyet
uygulanmaz.
3.2.8.2.2. Hasar görmüş eşyalar için bu tazminat, gerekli tamir masrafı ve uygun olması
durumunda, fakat cari değeri aşmaması kaydıyla kalıcı değer kaybına karşılık gelen tutar
olacaktır.
3.2.8.2.3. Filmler, görüntü, ses ve veri araçları için bu tazminat maddi değer olacaktır.
3.2.8.2.4. Park halindeki araç içindeki bagaj: Bir bagaj, sigortalanmış bir seyahat sırasında ve
06:00–22:00 saatleri arasında olmak koşuluyla park halindeki bir araçtan veya araca bağlı,
kilitlenerek emniyet altına alınmış bir yük taşıyıcıdan çalınırsa sigorta teminatı sağlanır. Yolculuk
boyunca, süresi 2 saati aşmayan her mola da kapsam dâhilindedir.
3.2.8.3. Özel İstisnalar
Genel Şartlar 9. Maddesindeki Genel İstisnalar saklı kalmak koşulu ile aşağıdaki hallerde teminat
kapsamında olmayıp ödeme yapılmaz.
a. Unutulan, geride bırakılan veya kaybedilen Eşyalarda meydana gelen hasarlar,
b. Gözlük, kontak lens, işitme cihazları ve protezler,
c. Para, tahvilat, biletler ve her türlü belge,
d. Dolaylı parasal zararlar (Ticari zararlar),
e. Her türlü mücevher ve aksesuar,
f. Eşlik etmeyen bagaj olarak ilgili aksesuarlar ve mücevher dâhil olmak üzere görüntü ve
fotoğraf cihazları sigortalanmaz. Eşlik eden bagaj olarak, bu eşyalar sigorta bedelinin
%50’sine kadar tazmin edilecektir.
g. İlgili aksesuarlar dâhil olmak üzere bilişim ekipmanı, yazılım ve diğer elektrikli cihazlar eşlik
eden bagajda toplam 500.- € tutara kadar sigortalanırlar; fakat eşlik etmeyen bagaj olarak bu
eşyalar sigortalanmamaktadır.
h. İlgili aksesuarlar dâhil olmak üzere spor ekipmanları her defasında teminat tutarının %25’ine
denk gelecek bir tutara kadar sigortalanır. Bunlar normal kurallara ve prosedürlere uygun
olarak kullanılıyorlarsa sigortalanmazlar.
i. Sigorta bedelinin %10’una kadar hediyeler ve hatıra hediyelik eşyalar.
j. Bir çadır kullanırken veya kamp yaparken bagajda oluşan hasar durumunda sigorta teminatı
sadece resmi olarak işletilen kamp yerlerinde geçerlidir.
k. Resmi kimlik belgelerinin yeniden çıkarılması kapsam dışındadır
3.2.8.4. Bagaj gecikme teminatı
Sigortacı, Sigortalının sadece gidiş yolculuğunda geçerli olmak üzere; bagajın alınmasından 6
saati aşan gecikmeler sonucunda maruz kaldığı ikame satın almalara yönelik belgelenen
masrafları poliçede belirtilen teminat limiti dâhilinde ödeyecektir.
3.2.8.5. Özel İstisnalar
Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlar “Madde:9 Genel İstisnalar” saklı kalmak koşulu ile
aşağıdaki hallerde teminat kapsamında olmayıp ödeme yapılmaz.
Eşlik etmeyen bagajın Sigortalıyla aynı günde ulaşmaması veya Sigortalının varış yerine saat
18:00’den sonra ulaşması ve eşlik etmeyen bagajın ulaşımının gecikmesi nedeniyle 6 saat içinde
varış yerine ulaşmaması halinde; Sigortacı yolculuğun devamı amacıyla yapılması gereken ikame
satın almalara yönelik olan belgelenen masrafları poliçe ilgili teminat limiti dâhilinde ödeyecektir.
İkame satın almalar dışında bagajın gecikmesi ile doğrudan ya da dolaylı olarak
ilişkilendirilebilecek her türlü diğer masraflar teminat kapsamı dışındadır.
4. HASARIN TESPİTİ
4.1. GENEL HÜKÜMLER
Genel Şartların 8. Maddesindeki düzenlemelere ilaveten aşağıdaki hüküm ve şartlar uygulanır.
4.1.1. Sigorta Ettiren/Sigortalı, rizikonun gerçekleşmesinden sonra, Sigorta sözleşmesi uyarınca
veya Sigortacının istemi üzerine, rizikonun veya tazminatın kapsamının belirlenmesinde gerekli
ve Sigorta Ettirenden beklenebilecek olan her türlü bilgi ile belgeyi Sigortacıya makul bir süre
içinde sağlamak zorundadır. Ayrıca, Sigorta Ettiren/Sigortalı, aldığı bilgi ve belgenin niteliğine
göre, rizikonun gerçekleştiği veya diğer ilgili yerlerde Sigortacının inceleme yapmasına izin
vermekle ve kendisinden beklenen uygun önlemleri almakla yükümlüdür.
4.1.2. Sigortalı talep ettiği tüm tazminat taleplerine ait orijinal ödeme belgelerini, fatura asıllarını,
banka kanalıyla yapılan ödemelerde ilgili banka tarafından onaylı dekontu, kredi kartı hesap özeti,
Sigorta sertifikası, rezervasyon belgelerini, seyahat biletinin kopyası, kimlik ve ilgili ülkeye giriş
çıkış tarihlerini gösterir pasaport fotokopisini ibraz etmekle yükümlüdür.
4.1.3. Sigortalı her türlü adli olayda (trafik kazaları dâhil) adli merciler tarafından oluşturulan
belgeleri (olay yeri tespit tutanağı, alkol raporu, adli tıp raporu, trafik kazası tespit tutanağı, savcılık
takipsizlik kararı vb.) doğrudan ödeme aşaması dâhil tazminat talebi ile birlikte sunmalıdır.
4.1.4. Sigortacı gerekli gördüğü hallerde daha fazla araştırma yapmak, Sigortalıyı tedavi eden
doktor, sağlık kurumu veya üçüncü şahıslardan tanı ve/veya tedavisi ile ilgili gerekli görülen her
türlü bilgi, rapor ve diğer belgeleri istemek, başka bir danışman hekime Sigortalısını muayene
ettirmek hakkına sahiptir.
4.1.5. Yurtdışında yapılan tedavi giderlerine ait faturalar ile birlikte, bu tedavilere ait rapor ve
tetkiklerin yeminli mütercim bürolarından yapılmış Türkçe tercümeleriyle (İngilizce, Fransızca ve
Almanca dilleri dışında) beraber sigortacıya gönderilmesi gerekmektedir.
4.2. İLGİLİ TEMİNAT KAPSAMINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.2.1. TIBBİ TEDAVİ GİDERLERİ / TIBBİ ACİL YARDIM TEMİNATI
4.2.1.1. Genel Şartların 8. Maddesindeki düzenlemelere ilaveten iş bu özel şart asgari
teminatlarından Tıbbi Tedavi Giderleri/Tıbbi Acil Yardım teminatında; Sigortalı Acil yardım
durumunda Acil Hizmet Hattını arayarak sağlık sorunu, bulunduğu adres ve nasıl bir yardım
istediğini, bulunduğu sağlık merkezinin veya doktorun irtibat numaralarını bildirir.
4.2.1.2. Sigortalı, trafik kazası sonucu oluşan yaralanmalardan kaynaklanan tazminat taleplerinde
öncelikle, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmakla yükümlüdür.
4.2.1.3. Tanı ve/veya tedavi masrafları, fatura asılları, yapılan hizmetlerin detay döküm listesi ile
birlikte Sağlık Kurumuna ait orijinal fatura, Doktor muayenelerine ait fatura Sigortacıya ibraz
edilmelidir.
4.2.1.4. Serbest meslek makbuzu ve Kredi kart slipinde Sigortalının adı, doktor kaşesi ve doktor
uzmanlık alanı belirtilmelidir.
4.2.1.5. Yatarak veya yatmadan yapılan ameliyat veya ameliyatsız tedavi ve müdahalelerde:
Epikriz/anamnez raporu/ameliyat raporu/patoloji raporu,
4.2.1.6. Doktor muayenelerinde: Sigortalının şikâyetleri ve şikâyetlerinin süresi, aynı hastalık
nedeni ile daha önce yapılan tetkik ve tedavileri, özgeçmiş bilgisi, gebelik var ise son adet tarihi,
ön tanı veya kesin tanı, istenen tetkikler, planlanan tedavi-takip eden tedavi veya yapılması
planlanan cerrahi tedavi bilgisinin yer aldığı doktor kaşe ve imzalı rapor.
4.2.1.7. İlaç tedavilerinde: Reçetelerin aslı ve reçetedeki ilaçların isimleri okunacak şekilde
kesilmiş fiyat kupürleri ve barkodları,
4.2.1.8. Sigortacı gerekli gördüğü hallerde daha fazla araştırma yapmak, Sigortalıyı tedavi eden
doktor, sağlık kurumu veya üçüncü şahıslardan tanı ve/veya tedavisi ile ilgili gerekli görülen her
türlü bilgi, rapor ve diğer belgeleri istemek, başka bir danışman hekime Sigortalısını muayene
ettirmek hakkına sahiptir.
4.2.2. TIBBİ AMAÇLI NAKİL / ÜLKEYE GERİ DÖNME TEMİNATI
4.2.2.1. Naklin yapılabilmesi için takip eden doktor tarafından düzenlenen Sigortalının sağlık
durumunun, sıradan bir yolcu gibi nakline müsait olup olmadığını ya da başka ilave
düzenlemelerin gerekli olup olmadığına; bedensel zarar ya da hastalığa uygun nakil aracının
(kara ambulansı, hava ambulansı, tarifeli uçuş, vb.) tıbbi destek ve refakatin gerekliliğine dair
rapor Sigortacıya ibraz edilmelidir. Nakil için uygunsa tek yön ekonomi sınıfı uçak giderleri
karşılanır.
4.2.3. SEYAHATİN İPTALİ TEMİNATI
4.2.3.1. Sigorta sözleşmesi, rezervasyon belgeleri ve iptal masraflarına ilişkin fatura aslı; ödenen
bedellerin acente/havayolu şirketi/otel tarafından iadesinin yapılmadığına dair mektup, Acente
veya havayolunun faturası, Seyahat biletinin kopyası, Kredi kartı hesap özeti,
4.2.3.2. Sigortalı iptal masraflarını en az düzeyde tutmak için, seyahatinin iptalini gerektiren
durumun doğması durumunda, seyahatini gecikmeksizin Tur Şirketi veya seyahati düzenleyen
şirketten iptal etmekle yükümlüdür.
4.2.3.3. Sigortalı ciddi bir kaza veya beklenmedik ciddi bir hastalık nedeniyle planlanan seyahati
gerçekleştirememesi halinde araştırma başlatma hakkının verilebilmesi için riskin gerçekleştiği
tarihten itibaren en geç beş gün içinde Sigortacıya yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür,
4.2.3.4. Tıbbi tedavi halinde; hastane epikrizi, ameliyat raporu, planlanan tedavi orderı, Sigorta
hekimi tarafından gerekli görüldüğü hallerde orijinal grafi, invazif işlemlere ait CD belgeleri
Sigortacıya ibraz edilmelidir.
4.2.3.5. Raporu düzenleyen doktor, tedavisini yaptığı Sigortalının birinci derece yakını ve
akrabası olamaz.
4.2.3.6. Sigortalı, Sigortacı tarafından gerekli görüldüğü halde tayin edilen tıbbi uzman tarafından
tıbbi muayene ve bu uzmanın gerekli göreceği tetkiklerden geçmekle yükümlüdür. Aksi hallerde
bu teminat geçersizdir. Sigortalının ihbar yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda
Sigortacı seyahat iptali teminatı altında yapılan tazminat talep değerlendirmesini Sigortalının
ilettiği belgelerle sigorta yetkili doktoru tarafından yapar. Bu durumda Seyahat iptal durumunun
ilgili semptomlara, teşhislere, tedaviyle uygunluğuna, tıbbi uygulama ve tıbbi raporların bilinen
standartları ile uygunluğuna, Sigortalının sağlığı için seyahat iptalinin zorunlu olarak gerekliliğine
Sigortacı karar verir.
4.2.3.7. Ölüm nedeniyle seyahat iptalinde ölüm belgesi.
4.2.3.8. Sigortalının evinde ya da iş yerindeki yangın, patlama, fırtına, yıldırım düşmesi, toprak
kayması olaylarının meydana geldiğini teyit eden hasar durumunu doğrulayıcı belgeler, polis
raporu, adli rapor, savcılık iddianamesi.
4.2.3.9. Tatil için tutulan evin, seyyar evin veya karavanın, kiralanan teknenin kiralama
sözleşmesinin iptal edilmesi veya kullanılamayacak halde olduğunu gösterir belge.
4.2.3.10. Sigortalı tarafından ilgili ülke konsolosluğundan veya toplama merkezinden vize
başvuru tarihini ve vize talebine ret sebebini gösteren yazılı belge beyan edilmelidir.
4.2.4. SEYAHATİN GECİKME TEMİNATI
4.2.4.1. TOPLU TAŞIMA ARACINDA GECİKMELER
Sigortalı, toplu taşıma aracının gecikmesini ulaştırma şirketine teyit ettirme yükümlülüğündedir.
Sigortacıya bir teyit belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Sigortalının toplu taşıma araçlarında
yaşanan gecikme nedeniyle en az üç saat geciktiği durumlarda gerekli ve makul olan iaşe ve
konaklama ek masraflarını fatura veya fiş ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
4.2.5. AVANS HİZMETLERİ
Sigortalı gasp, hırsızlık gibi adli olaylar sonucunda avans talebinde bulunursa tüm adli tutanakları,
polis raporlarını Sigortacıya ibraz etmekle yükümlüdür.
4.2.6. BAGAJ TEMİNATI
4.2.6.1. BAGAJ KAYBI VE HASARI TEMİNATI
4.2.6.1.1. Sigortalı bagaj kaybı veya hasar olması durumunda ilk olarak ilgili toplu taşıma
firmasına talebini yapmakla yükümlüdür. Sigortalı toplu taşıma firmasından aldığı hizmetler ve
durumu ile ilgili bilgileri şirkete iletir. Sigortalı olayı gösteren orijinal belge ve makbuzları Şirkete
ibraz etmekle yükümlüdür. Zararın karşılanmasında öncelik toplu taşıma firmasındadır.
4.2.6.1.2. Sigortalının yolculuk sırasında yanında olmayan, eşlik etmeyen bagajların bir ulaştırma
şirketinin veya konaklama sağlayan bir şirketin nezaretindeyken ya da bir bagaj emanetindeyken
kaybolmaları halinde durumun ilgili şirketten alınacak kayıp, zarar ya da çalınma raporuyla
belgelenmesi gerekmektedir. Bagajın ilgili şirket tarafından minimum 21 gün içerisinde
bulunamaması halinde Sigortacı poliçede belirtilen limit dâhilinde ödeme yapacaktır.
4.2.6.1.3. Sigortalı suç oluşturan bir eylem sonucunda meydana gelen zararı veya hasarı söz
konusu olaylarla ilgilenen en yakın polis karakoluna veya en yakın güvenlik birimine
gecikmeksizin bildirme ve ilgili rapor veya tutanağı sigortacıya ibraz etme yükümlülüğündedir.
4.2.6.1.4. Sigortalı bagajını teslim alırken gerekli kontrolünü yapmak, bagajının hasarı
durumunda meydana gelen zararın konaklama tesisi, bagaj emaneti ya da taşıyıcı şirketten
(Havayolu, otobüs şirketleri vb.) alacağı bir tutanakla kayıt altına alınmasını sağlamakla ve bu
tutanağın bir suretini tazminat talebi için Sigortacıya ibraz etmekle yükümlüdür. Belge olmaksızın
yapılan tazminat talepleri kabul edilmemektedir.
4.2.6.2. BAGAJ GECİKMESİ TEMİNATI
4.2.6.2.1. Sigortalı bagajının toplu taşıma aracından çıkmaması halinde durumu taşıyıcı şirketten
(Havayolu, otobüs şirketleri vb.) alacağı bir tutanakla kayıt altına alınmasını sağlamakla ve bu
tutanağın bir suretini tazminat talebi için Sigortacıya ibraz etmekle yükümlüdür. Belge olmaksızın
yapılan tazminat talepleri kabul edilmemektedir.
4.2.6.2.2. Taşıyıcıya teslim ettiği bagajın Sigortalıyla aynı günde ulaşmaması veya Sigortalının
varış yerine saat 18:00’den sonra ulaşması ve bagajının ulaşımın gecikmesi nedeniyle 6 saat
içinde varış yerine ulaşmaması halinde yolculuğun devamı amacıyla yapılması gereken ikame
satın almalara yönelik olan belgelenen masraflara ait orijinal fatura/fiş asıllarını Sigortacıya ibraz
etmekle yükümlüdür. Yukarıda belirtilen yükümlülükler yerine getirilmezse Sigortalı hakkında Türk
Ticaret Kanunu ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarının ilgili hükümleri uygulanır.
5. SİGORTALIYA ÖDEME
Sağlık harcamaları, rizikonun gerçekleşmesini müteakip ve rizikoyla ilgili belgelerin Sigortacıya
verilmesinden sonra Sigortacının edimine ilişkin araştırmaları bitince ve her hâlde Sigortacıya
yapılacak ihbardan en geç on beş gün sonra ödenmiş ya da reddedilmiş olur. Sigortacıya
yüklenemeyen bir kusurdan dolayı inceleme gecikmiş ise süre işlemez.
Seyahat iptal teminatı tazminat ödeme tutarı, turun satın alındığı tarihindeki T.C. Merkez Bankası
döviz satış kuru esas alınarak TL karşılığında tanzim edilmektedir.
Diğer teminatlar için ülkenin parasının olay tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas
alınarak TL karşılığında tanzim edilmektedir.
6. SİGORTALANAN DEĞER/EKSİK SİGORTA
6.1. Her Sigortalının seyahat için sigorta bedeli, seyahat bedeline (=sigorta değeri) karşılık
gelmelidir. Sigorta bedeline dâhil edilmemiş, bu fiyata dâhil olmayan hizmetlere ilişkin masrafların
da (örneğin ek programlar) sigorta kapsamına alınması gerekir.
6.2. Sigorta bedeli, sigorta değerinden düşükse (eksik sigorta) söz konusu olup, Sigortacı sadece
sigorta bedelinin muafiyetin çıkartılmasından sonra kalan tutara oranı için yükümlü olacaktır.
7. SİGORTA ÜCRETİ / PRİMİN TESPİTİ VE ÖDENMESİ
7.1. SİGORTA ÜCRETİ / PRİMİN BELİRLENMESİ
Sigorta Sözleşmesi/Poliçe kapsamında ödenecek Sigorta Ücreti/Prim; Sigorta sözleşmesi/Poliçe
başlangıcında, Sigortacının geçerli Tarife Primine göre belirlenir. Teminat arttıkça buna paralel
olarak prim de artar.
7.2. SİGORTA PRİMİNİN ÖDENMESİ
Sigorta priminin tamamının akit yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir.
Aksi kararlaştırılmadıkça, prim ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi Sigortacının
sorumluluğu başlamaz.
8. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
8.1. SONA ERME SEBEPLERİ
Genel Şartlar ve mevzuat gereğince öngörülenler saklı kalmak üzere, Sigorta
Sözleşmesi/Poliçesi, aşağıdaki hallerde Sigortacı tarafından kısmen veya tamamen iptal
edilebilir.
a. Sigortalı/ların vefatı.
b. Poliçe süresi sonu.
Sigorta sözleşmesinin yapılması anında var olan menfaat, Poliçe Süresi içinde ortadan kalkarsa,
sözleşme o anda geçersiz olur.
8.2. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN / POLİÇENİN BAZI SİGORTALILAR İÇİN SONA ERMESİ
Aynı sigorta sözleşmesinde Sigorta Ettiren ile birlikte yer alan;
8.2.1. Eş ve/veya birinci derece yakınlar ile vefat hali hariç hukuki anlamda ilişkisinin sona
ermesi veya
8.2.2. Sigorta sözleşmesi/Poliçede bağımlı olarak yer alan çocuk/ların, Sigorta Ettiren ile
vefat hali veya reşit olup aile ile birlikte yaşama durumu hariç kanunen öngörülen bir hal
neticesinde hukuki anlamda ilişkisinin sona ermesi,
8.2.3. Sigorta Ettiren tarafından talep edilmesi durumunda,
Bu kişi/ler /Poliçeden çıkarılır ve Sigorta Sözleşmesi, bu kişi/ler için sona erer.
Sigorta Ettiren, yukarıdaki maddeler gereğince hukuki anlamda ilişkisinin sona ermesi durumu
derhal sigortacıya bildirir.
Bu madde çerçevesinde bir sona erme halinde, hukuki ilişkisinin sona ermesi tarihi itibarı ile ilgili
Sigortalı Sigorta sözleşmesi/Poliçeden çıkarılır ve bu durum Sigortacı tarafından, menfaat ilişkisi
sona eren eşe ve/veya birinci dereceden yakına yazılı olarak bildirilir. Poliçeden çıkarılan eş
ve/veya birinci dereceden yakının, kendisine yapılan bildirimden itibaren 1 (bir) ay içerisinde
Sigortacıya yazılı olarak başvurması halinde, iptal edilen poliçedeki kazanılmış hakları korunarak
yeni poliçesi düzenlenir.
8.3. SONA ERMENİN SONUÇLARI
Sigorta/Sigorta Ettiren seyahate gidemediği durumda, Poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat
öncesinde Sigortacıya haber vermek ve Sigorta Sözleşmesi/Poliçe/Sertifikanın aslını Sigortacıya
iade etmesi kayıt ve şartıyla, Seyahat Sağlık Sigorta Sözleşmesi/Poliçesini iptal ettirebilir Bu
durumda Sigortacı, Seyahat İptal teminatının olmadığı durumlarda, Sigorta Ettiren/Sigortalının
ödediği sigorta primini iade eder. Ancak iptal edilen Sigorta Sözleşmesi/Poliçenin ‘’Seyahat İptal’’
teminatını içeriyor olması halinde, iptali durumunda herhangi bir prim iadesi söz konusu
olmayacaktır.
SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
SİGORTANIN KAPSAMI
Madde 1 - Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt
dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri
sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür.
Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya
önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi
dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı ‘ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar.
SİGORTANIN SÜRESİ
Madde 2 - Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının
pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona
erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla
tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer.
Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde
belirtilir.
ASİSTAN KİŞİ / ŞİRKET
Madde 3 - Seyahat Sağlık Sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta şirketleri verir.
Seyahat sağlık sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi Sigortacı tarafından
gerektiğinde hizmet satın alma sözleşmeleri aracılığı ile asistan kişi/şirketlere devredilebilir.
POLİÇE İPTALİ
Madde 4 - Seyahat sağlık sigortası satın alan kişi, seyahate gidemediği durumda poliçe başlangıç
tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta şirketine iade etmek kaydıyla
poliçesini iptal ettirerek, ödediği sigorta primini geri alır.
SUNULACAK ASGARİ TEMİNATLAR
Madde 5 - Sigortalının sigorta şirketinden almış olduğu poliçeler asgari olarak aşağıdaki teminatları
içermek zorunda olup, sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler.
ANİ RAHATSIZLIK VE HASTALIKLARA İLİŞKİN TIBBİ TEDAVİ TEMİNATI
Sigortalının, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket;
hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını poliçe limitleri
dâhilinde öder.
SİGORTALININ TEDAVİNİN VERİLEBİLECEĞİ EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA SEYAHATİ
VEYA NAKLİ
Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket
Sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla, en yakın sağlık kurum ve/veya kuruluşuna
ulaşımını sağlar.
Bulunulan sağlık kurum ve/veya kuruluşunda hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi
ekip yoksa Şirket Sigortalının tıbbi durumuna uygun başka bir sağlık kurum ve/veya kuruluşuna
naklini sağlamakla yükümlüdür.
SİGORTALININ TABURCU OLDUKTAN SONRA İKAMETGÂH ADRESİNE NAKLİ
Sigortalının bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak
operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate
devam edemeyeceğine ve ikametgâh adresine dönüş için Sigortalının asıl seyahat için kullanmış
olduğu taşıma aracını kullanamayacağına Sigortalıyı tedavi eden doktor tarafından karar verilirse,
Şirket, Sigortalıyı poliçe koşulları çerçevesinde Sigortalıyı tedavi eden doktorun belirlediği ve
Sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla ikametgâh adresine nakli için gerekli giderleri
karşılayacaktır.
VEFAT EDEN SİGORTALININ NAKLİ
Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde
Şirket; Cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve oluşan masrafları öder.
VERİLECEK EK TEMİNATLAR
Madde 6 - Sigorta şirketleri özel şartlarında asgari teminatlar dışında ek teminatlar da verebilir.
PRİM ÖDEME ŞEKLİ VE ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI
Madde 7 - Sigorta priminin tamamının akit yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi
gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi
Sigortacının sorumluluğu başlamaz.
GENEL KOŞULLAR
Madde 8 - Herhangi bir talep halinde Sigortacının tazminatı ödeme sorumluluğu ile Sigortalının
tazminat talep hakkı poliçenin koşullarına uymalarına bağlıdır.
Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı;
a. Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alır.
b. Durumu Şirket ve/veya Asistan Kişi/Şirkete en kısa zamanda bildirir. Şirketin onayını alabilmek
amacıyla, Şirkete ulaşılamaması durumunda, Sigortalı kendisine en yakın acil sağlık kurum ve/veya
kuruluşuna gidebilir. Bu durumda, Sigortalı aldığı hizmetler ve durumu ile ilgili bilgileri şirkete iletir.
Sigortalı olayı gösteren orijinal belge ve makbuzları Şirkete ibraz etmekle yükümlüdür.
c. Şirket’e hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu,
reçeteler, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar vb.) temin eder.
GENEL İSTİSNALAR
Madde 9 - Dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalar bu
sigorta kapsamı dışındadır.
a. Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalının hileli hareketleri,
b. Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına ve meteor düşmesi gibi doğal afetler
sonucu ortaya çıkan zararlar,
c. Harp veya harp niteliğindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç
kargaşalıklar,
d. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek
ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
e. Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve
kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
f. Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekâtı,
g. Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, Sigortalının kendisini bile bile ağır
bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
h. Sigortalının kasıtlı hareketleri,
i. Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin
gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
j. Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, poliçe başlangıç tarihinden önce var olduğu, yetkili bir doktor
tarafından tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,
k. Doğuştan olan hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan
hastalıklar),
l. İntihar veya intihar teşebbüsü,
m. Akıl hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, salgın hastalıklar,
n. Aşağıdaki sporların yapılması: hangi türden olursa olsun her türlü yarış, ralli veya benzeri
denemeler, olta balıkçılığı dışında av faaliyetleri, tüplü ve serbest derin dalışlar, umumi yolcu
taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma,
binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları,
paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli
olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti,
o. Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya
turnuvalara katılma,
p. Bununla ilgili bir teminat verilmesi konusunda açıkça mutabakata varılmadığı sürece kayak,
r. Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya
mürettebat sıfatıyla kullanılması, motosiklet kullanımı,
s. Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı taktirde suda boğulmalar,
Ancak, bu maddenin b, j, m, n, o, p ve s fıkralarında sayılan durumların özel şartlar ile teminat altına
alınması mümkündür.
BİRDEN ÇOK SİGORTA
Madde 10 - Sigortalı başka sigorta şirketleriyle aynı rizikolara karşı aynı süreye rastlayan başka
sigorta sözleşmesi yapacak olursa bunu Sigortacılara derhal bildirmekle yükümlüdür
Birden fazla sigorta şirketi söz konusu olduğunda tedavi masrafları sigorta şirketlerince poliçe tanzim
önceliğine göre ödenir.
TEBLİĞ VE İHBARLAR
Madde 11 - Sigortalı bildirimlerini sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık
eden acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapar.
Sigortacı da bildirimlerini Sigortalının poliçede gösterilen adresine veya bu adres değişmişse son
bildirilen adresine aynı surette yapar.
Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup
hükmündedir.
SIRLARIN SAKLI TUTULMASI
Madde 12 - Sigortacı ve Sigortacı adına hareket edenler, bu sözleşmenin yapılmasından dolayı
Sigortalıya ait olarak öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.
YETKİLİ MAHKEME
Madde 13 - Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle Sigortacı aleyhine açılacak
davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketi merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan
acentenin ikametgâhının bulunduğu yerde Sigortacı tarafından açılacak davalarda ise davalının
ikametgâhının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.
ZAMAN AŞIMI
Madde 14 - Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.
ÖZEL ŞARTLAR
Madde 15 - Sigorta şirketleri bu genel şartlara Sigortalı aleyhine olmamak ve teminat kapsamını
daraltmamak kaydıyla özel şartlar uygulayabilir.
YÜRÜRLÜK
Madde 16 - Bu Genel Şartlar 01.03.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
İLETİŞİM
Adres: Barbaros Bulvarı, Barbaros Apt. No.74 K.7 D. 18-19 PK.34349 Balmumcu, Beşiktaş-İstanbul / Türkiye
Tel: 0 850 622 33 78   Faks: 0 212 216 10 30
E-Posta:  fest@festtravel.com

WhatsApp: 0534 015 62 30
Çalışma Saatlerimiz: Pazartesi - Cuma / 08.30 - 18.30
Mesai saatleri dışında bize ulaşmak için yurtdisi@festtravel.com adresimize yazabilir ya da 0534 015 62 30 no’lu telefonu arayabilirsiniz.